Mieszkania

Gmina Wrocław wynajmuje lokale mieszkalne, w tym:

 

 • lokale zamienne,
 • lokale socjalne,
 • lokale wyremontowane we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy lub powstałe w wyniku adaptacji,
 • lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m˛
 • lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych.

 

 

Wszelkie formalności związane z przydziałem mieszkań komunalnych załatwiane są przez Wydział Lokali Mieszkalnych, pl. Nowy Targ 1/8, Wrocław 50-141. Procedurę nalezy rozpocząć od wypełnienia wniosku mieszkaniowego i złożenia go w Centrum Obsługi Klienta (pokój nr 12)

 

 

Obowiązujące przepisy dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta:

 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz. U. z 2005 r nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XXXVII/2420/05 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław
  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008r. Nr 31 poz.444 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Gmina Wrocław wynajmuje  lokale  mieszkalne  osobom  pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:

 

 1. są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia -należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wrocław z  zamiarem  stałego  pobytu, (centralizujące  swoje  potrzeby życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe), który  może  być  wykazywany  w  szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami  potwierdzającymi  zamiar  stałego  pobytu  na terenie Gminy Wrocław, w tym:
  1. zameldowaniem  na  pobyt  stały  w  granicach  administracyjnych Wrocławia,
  2. zatrudnieniem w granicach administracyjnych Wrocławia;
 2. nie  posiadają  tytułu  prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu z nich  nie  przysługuje  tytuł  prawny  do  innego lokalu;
 3. spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe- należy przez to rozumieć:
  1. pozostawanie w niedostatku - to udokumentowany średni  miesięczny dochód  z  okresu  trzech  kolejnych  miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź ankiety weryfikacyjnej, o  przyznanie  lokalu socjalnego przypadający na członka  gospodarstwa  domowego nieprzekraczający:
   • 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
   • 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
  2. niskie  dochody  -  to  udokumentowany  średni miesięczny dochódz  okresu  trzech  kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożeniawniosku  (bądź ankiety weryfikacyjnej) o przyznanie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy najmu na  czas  nieoznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
   • 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
   • 250% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
 

na podstawie BIP Urzędu Miasta Wrocławia