Komunikat Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście w sprawie zabezpieczania rowerów na klatkach schodowych

W ostatnim czasie na terenie działania Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście odnotowano szereg kradzieży rowerów m.in. z klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych, pozostawionych niejednokrotnie bez żadnego zabezpieczenia i nadzoru.

Pozostawione w ten sposób rowery utrudniają poruszanie się po klatkach schodowych                          i korytarzach piwnicznych, które stanowią drogi ewakuacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z art. 82 & 2 pkt. 1 Kodeksu Wykroczeń odpowiedzialności podlega osoba, która między innymi umieszcza na drogach służących do ewakuacji przedmioty zmniejszające szerokość i wysokość tych dróg.

 

Biorąc pod uwagę dobro ogólne wszystkich mieszkańców oraz konsekwencje, które mogą wyniknąć z niewłaściwego przetrzymywania rowerów w miejscach do tego nieuprawnionych, prosimy o dostosowanie się do niniejszych wytycznych.