Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w przetargu?

Większość przetargów jest nieograniczona, tzn. każdy może w nich wziąć udział. Rzadziej organizowane są przetargi ograniczone, w których mogą brać udział jedynie ograniczone grupy oferentów np. tylko organizacje pozarządowe.

Oferent przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami wobec Gminy Wrocław, Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Czy aby wynająć lokal użytkowy potrzebna jest działalność gospodarcza?

Tak. Aby wynająć lokal użytkowy należy prowadzić działalność lub zdeklarować jej założenie po wygraniu przetargu.

Czy można zobaczyć lokal przed przetargiem?

Można, a nawet trzeba! Warunkiem udziału w przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz sprawdzenie czy dany lokal nadaje się do wybranej przez oferenta działalności. W każdym ogłoszeniu o przetargu podawane są terminy oglądania lokalu, miejsce wypożyczenia kluczy i telefon do osoby nimi dysponującej.

 Gdzie są zamieszczane ogłoszenia o przetargach?

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronach internetowych:  Spółki www.wm.wroc.pl, na tablicach  ogłoszeń w Biurach Obsługi Klienta, na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim przy pl. Nowy Targ 1-8 i stronie www.um.wroc.pl.

Ogłoszenia publikuje się na co najmniej 30 dni przed datą przetargu.

 Jakie informacje znajdę w ogłoszeniu?

W ogłoszeniu dla każdego lokalu podajemy m.in.: rodzaj przetargu, adres, powierzchnię, cenę wywoławczą do licytacji, wysokość postąpienia (w licytacji), położenie w budynku, wyposażenie w instalacje, dopuszczalną branżę, czy w budynku jest wspólnota mieszkaniowa, zakres sugerowanego remontu, terminy oglądania lokalu, okres umowy najmu.

 Co zrobić aby wziąć udział w przetargu ustnym?

Należy obejrzeć lokal, sprawdzić czy będzie się nadawał na wybraną działalność, wpłacić wadium, przyjść na licytację z dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium.

 Jak licytować w przetargu ustnym?

Proponujemy przed licytacją realnie przeanalizować przyszłe koszty (np. uwzględniając doliczany podatek VAT, opłaty eksploatacyjne i  inne koszty działalności) i na tej podstawie przyjąć górną granicę czynszu, powyżej której nie warto licytować. Wynajęcie lokalu z  czynszem zbyt wysokim jak na możliwości oferenta nie przyniesie pożytku żadnej ze stron. Dlatego zalecamy ostrożność i chłodną

kalkulację swoich możliwości przy licytacji.

 Co zrobić aby wziąć udział w przetargu pisemnym?

Należy obejrzeć lokal, sprawdzić czy będzie się nadawał na wybraną działalność, wpłacić wadium, złożyć ofertę zawierającą wszystkie wymagane w ogłoszeniu informacje, dokumenty i oświadczenia.

Proponujemy stawić się osobiście na części jawnej przetargu. Jeśli komisja będzie miała wątpliwości lub pytania odnośnie oferty to będzie można złożyć stosowne wyjaśnienia lub oświadczenia. Nie ma jednak możliwości uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Oferty pisemne oprócz wymaganych w ogłoszeniu dokumentów mogą zawierać też inne materiały takie jak portfolio, listy intencyjne, rekomendacje, wizualizacje aranżacji lokalu itp. – czyli wszystko co pozwoli lepiej ocenić doświadczenie, wiarygodność i przygotowanie do działalności w lokalu. Jedynym wymogiem formalnym jest tradycyjna forma prezentacji treści tzn. nie analizujemy materiałów na nośnikach elektronicznych, stron internetowych itp. Materiały wydrukowane w lepszej jakości, np. w kolorze oraz oryginały dokumentów zwracamy po przetargu.

 Jak składać ofertę w przetargu pisemnym?

Oferta musi być kompletna pod względem formalnym i podpisana przez oferenta. Zaproponowany czynsz i rodzaj działalności oraz pozostałe elementy oferty – możliwe do spełnienia przez oferenta. Nie ma możliwości zmiany warunków oferty po przetargu.

 Jak dowiem się o rozstrzygnięciu przetargu?

Przetarg ustny kończy się ogłoszeniem przez komisję zwycięzcy licytacji, z którym spisywany jest protokół z przetargu. Informację o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego otrzymują na piśmie wszyscy jego uczestnicy.

Czy można obniżyć czynsz ustalony w wyniku przetargu?

Nie. Warunki ustalone w przetargu nie mogą być zmienione na mniej korzystne dla Gminy! Wyjątek mogą stanowić jedynie sytuacje związane z pogorszeniem się stanu wynajmowanego lokalu na skutek awarii lub innego zdarzenia (np. remont budynku lub ulicy), za które odpowiada Gmina, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalu. Gmina może wtedy udzielić czasowej ulgi w czynszu z tytułu utrudnień w wprowadzeniu działalności.

Czy możliwa jest zmiana najemcy po przetargu?

Nie ma możliwości zmiany najemcy np. poprzez zamianę osoby fizycznej prowadzącej działalność lub dopisanie wspólnika spółki cywilnej do umowy.

Przydatny Słownik:

Oferent–osoba, firma lub inny podmiot nie będący osobą fizyczną (np. spółka z.o.o, organizacja pozarządowa), która bierze udział w przetargu.

Wadium-kwota składana przez uczestnika przetargu jako zabezpieczenie dotrzymania przez niego złożonej oferty (zaproponowanego czynszu w licytacji lub warunków oferty pisemnej). Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu jest zatrzymywane na poczet przyszłego czynszu. Pozostałym oferentom wadium zwracamy. W ogłoszeniach podany jest termin, wysokość i sposób wpłaty wadium. Należy pamiętać o podaniu w tytule przelewu adresu lokalu i nazwiska/nazwy oferenta, który bierze udział w przetargu oraz o tym, że wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu wskazanym w ogłoszeniu. Jeśli zwycięzca przetargu uchyli się od podpisania umowy najmu traci wpłacone wadium i prawo do lokalu.

Minimalne postąpienie – minimalna kwota, o którą należy podnieść w licytacji dotychczasową ofertę aby złożyć kolejną ofertę. Można również licytować podnosząc dotychczasową ofertę o dowolnie wyższą kwotę od kwoty minimalnego postąpienia.

Czynsz wywoławczy w przetargu ustnym–kwota miesięcznego czynszu netto, od której rozpoczyna się licytacja. Aby złożyć ofertę w licytacji należy zaproponować co najmniej czynsz wywoławczy powiększony o kwotę minimalnego postąpienia.

Przykład: Czynsz wywoławczy–1000zł, minimalne postąpienie-50zł. Oferent nr 1, aby złożyć pierwszą ofertę musi zaproponować co najmniej 1050 zł, aby przebić dotychczasową ofertę. Oferent nr 2 musi zaproponować co najmniej 1100zł itd. Jeśli w tym przetargu brałby udział tylko 1 oferent to aby złożyć wiążącą ofertę musiałby zaproponować co najmniej 1050zł.

Czynsz wywoławczy w przetargu pisemnym-Czynsz proponowany przez oferenta musi być wyższy niż podany w ogłoszeniu o przetargu czynsz wywoławczy.

Wspólnota Mieszkaniowa–w budynkach, w których sprzedano choćby 1 lokal powstaje wspólnota właścicieli lokali, do których należy również współwłasność całego budynku (poza lokalami). Ingerencja remontowa w części wspólne budynku np. elewacje, dach, schody, montaż reklam, instalacje poza lokalami wymaga zgody wspólnoty. Zgoda wspólnoty jest również wymagana np. przy ubieganiu się o koncesję na alkohol.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/