Ochrona Danych Osobowych – RODO

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych

Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. chronią Twoje dane osobowe i dbają o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszej Spółce, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem są Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

 Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – r.pr. dr Katarzyną Schmidt-Kwiecińską e-mailem (ochronadanych@wm.wroc.pl), listownie (Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław) lub osobiście (ul. Namysłowska 8, Centrum Grafit, Wrocław).

Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 (w zależności od źródła danych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) niniejszą informację podajemy w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych są  Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Namysłowska 8, NIP 8982123598, KRS 0000291108, które:

 • wykonują czynności określone w umowie spółki;
 • wykonują zadania na rzecz Gminy Wrocław w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności zadania własne z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w tym zarządzania i gospodarowania gminnym zasobem komunalnym;
 • obsługują wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
 • na adres e-mail: ochronadanych@wm.wroc.pl
 • telefonicznie: 71 323 57 00
 

 

Inspektor ochrony danych

We Wrocławskich Mieszkaniach sp. z o.o. wyznaczono Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący sposób:

 •  listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
 • na adres e-mail: ochronadanych@wm.wroc.pl
 • telefonicznie: 71 323 57 00
 

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  osobowych

Twoje dane osobowe w szczególności będziemy przetwarzać w celu:

 • zarządzania i gospodarowania gminnym zasobem komunalnym na podstawie pełnomocnictwa nr 1/IV/Z/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 stycznia 2015 r. oraz zarządzenia nr 2387/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2008 r. – art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;
 •  realizacji obowiązków wynikających z czynności zarządzania nieruchomością wspólną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, w szczególności dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • niezbędnym do działań związanych z usunięciem awarii i usterek, a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi, wnioski oraz do kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym w związku z zarządzaniem gminnym zasobem komunalnym przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 

Odbiorcy danych  osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
 

 

 

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania  Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia  Twoich danych osobowych;
 •  prawo żądania ograniczenia przetwarzania  Twoich danych osobowych;
 •  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;
 •  prawo do wycofania zgody, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.

Możliwość realizacji powyższych praw i ich zakres jest uzależniony od podstawy przetwarzania oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

W przypadku skorzystania z powyższych praw, poinformujemy Cię o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

 

Prawo wycofania zgody

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby wycofać zgodę,  skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem.
 

Wymóg podania danych osobowych

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, wówczas podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania Twoich danych może uniemożliwić nam, np. kontakt z Tobą lub wykonanie usługi. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem jej zawarcia.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa, wówczas, wówczas podanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

☐          Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jest Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej  8, 50-304 Wrocław, NIP 8982123598, zarejestrowane pod numerem KRS 0000291108, które:

 • wykonują czynności określone w umowie spółki,
 • wykonują zadania na rzecz Gminy Wrocław w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności zadania własne z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w tym zarządzania i gospodarowania gminnym zasobem komunalnym,
 • obsługują wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,

w celu i zakresie niezbędnym do działań związanych z usunięciem awarii i usterek, a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi, wnioski oraz do kontaktu. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o przysługujących mi prawach. Więcej informacji pod linkiem

Oświadczenie aktualizacyjne dla najemców

Oświadczenie aktualizacyjne dla dzierżawców 

Oświadczenie aktualizacyjne dla osoby współzamieszkującej w lokalu

Oświadczenie aktualizacyjne osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/