Ochrona Danych Osobowych – RODO

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych

 

  • Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, że Administratorami danych osobowych gromadzonych w związku z zarządzaniem i gospodarowaniem gminnym zasobem komunalnym są Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław i Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, NIP 8982123598 zarejestrowane pod numerem KRS 0000291108, adres e-mail: ochronadanych@wm.wroc.pl, które wykonują zadania na rzecz Gminy Wrocław w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności zadania własne z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w tym zarządzania i gospodarowania gminnym zasobem komunalnym.
  • We Wrocławskich Mieszkaniach sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@wm.wroc.pl
  • Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań z obszaru zarządzania i gospodarowania gminnym zasobem komunalnym. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji czynności wynikających z w/w zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem całkowitej poufności w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Przysługuje Panu/-i prawo żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  • W przypadku zgłoszenia któregokolwiek z ww. żądań, zostanie Pan/-i poinformowany o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
  • Przysługuje Panu/-i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem.
  • Odbiorcą Pana/-i danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.

 

Oświadczenie aktualizacyjne dla najemców

Oświadczenie aktualizacyjne dla dzierżawców

Oświadczenie aktualizacyjne dla osoby współzamieszkującej w lokalu

Oświadczenie aktualizacyjne osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego