Program KAWKA dla osób fizycznych

 Szansa dla właścicieli i najemców lokali mieszkalnych  na zmianę ogrzewania na proekologiczne.

Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Wrocławia mają możliwość skorzystać z dofinansowania w ramach programu KAWKA. Dotacja przeznaczona jest na działania obejmujące trwałą likwidację systemu ogrzewania węglowego oraz jego zamianę na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (przyłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, odnawialne źródła energii).

Program KAWKA służący poprawie jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie emisji CO2 realizowany jest przez Wydział Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014r.

Dodatkowe informacje dla Najemców oraz przyszłych Najemców dotyczące procedowania w Spółce Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.  zmiany systemu ogrzewania określone zostały w załączniku Informacja dla Najemcy.

Wzór zgody dla Najemcy  lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Wrocław UMOWA ULEPSZENIA wzór nr 14a .

Wzór zgody dla Najemcy lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej UMOWA ULEPSZENIA wzór nr 14b .

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2017 można składać do 29 września 2017 r.

Więcej informacji na stronie http://www.wroclaw.pl/srodowisko/kawka-2017-ogloszenie-o-naborze