Przetwarzanie danych osobowych

Pouczenie

• Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem
Pana/i danych osobowych są Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 53-55 (kod poczt. 50-343), NIP 8982123598, zarejestrowane pod numerem KRS
0000291108, adres e-mail: ochronadanych@wm.wroc.pl, które wykonują zadania na rzecz Gminy Wrocław w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności zadania własne z zakresu
gospodarowania nieruchomościami, w tym zarządzania i gospodarowania gminnym zasobem komunalnym.
• We Wrocławskich Mieszkaniach sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@wm.wroc.pl
• Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do działań związanych z usunięciem awarii i usterek, a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi,
wnioski oraz do kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem całkowitej poufności w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
• Przysługuje Panu/-i prawo żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
• W przypadku zgłoszenia któregokolwiek z ww. żądań, zostanie Pan/-i poinformowany o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
• Przysługuje Panu/-i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem.
• Pana/-i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
• Odbiorcą Pana/-i danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes
prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!