Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu.

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.06.03.02-02-0043/18- 00 z dnia 27.12.2018 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji mieszkaniowej Przedmieścia Oławskiego oraz poprawa warunków zamieszkiwania lokalnej społeczności, poprzez remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynków

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac remontowych 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie historycznej zabudowy Przedmieścia Oławskiego przy ul. Komuny Paryskiej 94A, ul. I Prądzyńskiego 25 i 30 oraz T. Kościuszki 175 we Wrocławiu. Analizowany projekt jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego oraz poprawy warunków mieszkaniowych na zrewitalizowanym obszarze Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny : 934 341,77 PLN
  • Kwota dofinansowania: 3 843 256,90 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 4 777 598,67 PLN

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!