Pomoc dla osób w trudnej sytuacji

Udzielanie ulg w spłacie zaległości

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, a w szczególności, gdy osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu, Gmina może udzielić pomocy w spłacie przysługujących jej należności poprzez:

 • umorzenie w całości lub części należności,
 • rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty,
 • odroczenie terminu płatności całości lub części należności.

Dłużnicy zainteresowani uzyskaniem takiej pomocy mogą składać w Biurach Obsługi Klienta podanie w powyższym zakresie wraz z oświadczeniem majątkowym oraz dokumentacją uzasadniającą udzielenie ulgi.

Szczegółowe zasady w zakresie umarzania i udzielania ulg w spłacie należności określa Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Wnioski i formularze do pobrania

Obniżki czynszu dla osób o niskich dochodach

Wobec osób o niskich dochodach Gmina może również stosować obniżki czynszu. O obniżkę czynszu mogą starać się wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 35 m2 – dla 1 osoby,
 • 40 m2 – dla 2 osób,
 • 45 m2– dla 3 osób,
 • 55 m2– dla 4 osób,
 • 65 m2– dla 5 osób,
 • 70 m2 – dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnię tę powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Wysokość udzielonej obniżki zróżnicowana jest w zależności od poziomu dochodu gospodarstwa domowego najemcy, którego średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXVII/2420/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław:

 • 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
 • 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

Kwotę udzielonej obniżki ustala się na poziomie:

Wysokość dochodu Wysokość obniżki
Gospodarstwo jednoosobowe 150 % – 70 % najniższej emerytury* 20 %
70 %-50 % najniższej emerytury 30 %
poniżej 50 % najniższej emerytury 40 %
Gospodarstwo wieloosobowe 100 % – 50 % najniższej emerytury 20 %
poniżej 50 % najniższej emerytury 30 %

* najniższa emerytura –  kwota  emerytury  ogłoszona  przez  Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

* najniższa emerytura – kwota emerytury ogłoszona przez  Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Obniżka udzielana jest na okres 12 miesięcy, a stawka czynszu po zastosowaniu obniżki nie może być mniejsza niż stawka ustalona dla lokalu socjalnego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej obniżki mogą składać w Biurach Obsługi Klienta wniosek na urzędowym formularzu wraz oświadczeniem o wysokości dochodów i dokumentacją potwierdzającą wysokość uzyskiwanych dochodów.

Zasady stosowania obniżek czynszu określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLVIII/1165/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/