Zamiana lokalu mieszkalnego

O zamianę lokalu mieszkalnego ze względu na stan zdrowia można ubiegać się w przypadku, gdy najemca lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do samodzielnego poruszania się, a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających ze schorzenia narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Wymagane wnioski i dokumenty

W celu ubiegania się o zamianę lokalu ze względu na stan zdrowia i „z większego na mniejsze” należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • formularz wniosku dla osób pragnących dokonać zamiany lokali mieszkalnych – potwierdzony przez właściwego zarządcę,
 • kserokopia umowy najmu (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie i orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia najemcy lub członków jego rodziny (dotyczy ubiegania się o zamianę lokalu ze względu na stan zdrowia),
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz oświadczenie o stanie cywilnym,
 • w przypadku gdy współmałżonek zameldowany jest w innym lokalu mieszkalnym – potwierdzenie, kto jest najemcą lub właścicielem tego lokalu oraz poświadczenie zameldowania,
 • wydane przez właściwego zarządcę zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu używania lokalu,
 • oświadczenie – zamiana między kontrahentami i zamiana z urzędu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych – w przypadku, gdy wnioskodawca przedkłada zaświadczenia dotyczące innych osób,
 • formularz wniosku dla osób pragnących dokonać zamiany lokali mieszkalnych – potwierdzony przez właściwego zarządcę oraz podpisany osobiście przez wszystkie pełnoletnie osoby uczestniczące w zamianie w obecności pracownika Wydziału Lokali Mieszkalnych,  do wniosku dołączamy:
  • w przypadku dwóch mieszkań komunalnych: oryginały umów najmu,
  • w przypadku gdy jedno z mieszkań należy do zasobu spółdzielni mieszkaniowej: kserokopia przydziału spółdzielczego bądź umowy najmu (oryginał do wglądu), zgoda spółdzielni na dokonanie zamiany,
  • w przypadku gdy jedno z mieszkań jest mieszkaniem będącym w dyspozycji innej jednostki organizacyjnej: kserokopia umowy najmu (oryginał do wglądu), zgoda na zamianę dysponenta tego lokalu,
  • oświadczenie – zamiana między kontrahentami i zamiana z urzędu.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15