Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  wykonuje czynności zarządzania w lokalach użytkowych i garażach stanowiących własność Gminy Wrocław.

Zadania Spółki w tym obszarze dotyczą w szczególności:

 1. Organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych oraz rokowań dotyczących przedłużeń najmu lokali użytkowych, użyczania lokali, dzierżawy nieruchomości na których usytuowane są obiekty z lokalami użytkowymi , szyldów, znaków reklamowych, ogródków gastronomicznych,
 2. Zawierania i rozwiązywania umów najmu, dzierżawy, użyczenia i na organizację ogródków gastronomicznych,
 3. Przedłużania umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 4. Przekazywania i przejmowania lokali użytkowych,
 5. Prowadzenia ewidencji lokali użytkowych (w tym pustostanów) oraz umów zawartych z podmiotami,
 6. Kontroli realizacji umów oraz uczestnictwa w przeglądach lokali użytkowych,
 7. Współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie sprzedaży lokali, zmiany przeznaczenia lokalu użytkowego,
 8. Naliczania opłat (w tym odszkodowań i kar) za użytkowanie lokali użytkowych,
 9. Wystawiania faktur, rachunków i not księgowych.

PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY NAJMU:

Szczegółowo można się tego dowiedzieć ze wzorów umów najmu, które zawsze są załączane pod konkretnym ogłoszeniem na stronie internetowej.

Podstawowe warunki to m.in:

 • brak możliwości negocjowania treści umowy;
 • najemca składa zabezpieczenie umowy w wysokości 3-krotnego przyjętego czynszu i opłat eksploatacyjnych brutto;
 • opłaty czynszowe i eksploatacyjne płatne z góry do 10 każdego miesiąca;
 • opłaty czynszowe nalicza się od 1 dnia obowiązywania umowy bez względu na czas potrzebny na dostosowanie lokalu do działalności;
 • najemca zobowiązany jest ubezpieczyć lokal;
 • najemca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji (zaległości w opłatach);
 • remont i ulepszenie lokalu wykonywane przez najemcę – tylko za pisemną zgodą Spółki, na koszt i ryzyko najemcy bez możliwości dochodzenia od Gminy zwrotu nakładów ;
 • najemca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości za lokal;
 • umowy podpisywane na czas nieoznaczony .
 • najemca może rozwiązać umowę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!