Najem lokali użytkowych przez Organizacje Pozarządowe

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. informują, że uzyskanie prawa do lokalu użytkowego dla Organizacji Pozarządowych odbywa się w trybie bezprzetargowym. Organizacja Pozarządowa przed zgłoszeniem się do Wrocławskich Mieszkań winna wystąpić z wnioskiem o pozyskanie w najem gminnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym do Biura Partycypacji Społecznej Gminy Wrocław. Informacja, jakie dokumenty powinny zostać złożone znajduje się na stronie:
http://bip.um.wroc.pl/sprawadozalatwienia/9029/pozyskanie-w-najem-gminnego-lokalu-uzytkowego-w-trybie-bezprzetargowym-przez-organizacje-pozarzadowa.

Biuro Partycypacji Społecznej wysyła do wiadomości Wrocławskich Mieszkań pozytywnie wystawioną opinię ze wskazaniem, o jaki lokal wnioskowała Organizacja Pozarządowa. W dalszej kolejności Spółka przedstawia Organizacji Pozarządowej zestawienie o wolnych lokalach użytkowych.

Organizacja pozarządowa w przypadku zainteresowania się którymkolwiek lokalem użytkowym wskazanych przez Spółkę, niezwłocznie musi dokonać pisemnej rezerwacji wybranego lokalu. Maksymalny okres rezerwacji lokalu wynosi 1 miesiąc od dnia wpływu pisma do Spółki.  Zarezerwowany lokal użytkowy można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem właściwego Biura Obsługi Klienta.

Kolejnym krokiem jest wystąpienie do Prezydenta Wrocławia o wyrażenie zgody na przekazanie Organizacji Pozarządowej lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.  Po uzyskaniu zgody Prezydenta, Spółka zamieszcza informację o oddaniu w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, wywieszając wykaz na 21 dni. Po upływie
w/w terminu Organizacja Pozarządowa zostaje zaproszona do negocjacji stawki miesięcznej czynszu za najem lokalu użytkowego. Po zakończeniu negocjacji następuje przygotowanie umowy i jej podpisanie.

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!