Rozliczenia mediów

Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dokonuje, w imieniu Gminy Wrocław, rozliczeń  następujących opłat niezależnych od właściciela, czyli mediów dostarczanych do budynków komunalnych oraz lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

– koszty dostawy zimnej wody;

– koszty odprowadzania ścieków do sieci miejskiej;

– koszty odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych (szamba);

– koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania;

– koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania cwu;

– koszty dostawy gazu na potrzeby kotłowni lokalnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w.;

– koszty dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni lokalnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w.;

– koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych;

– koszty dostawy gazu na potrzeby gospodarstw domowych;

Ww. koszty w zależności od rodzaju mediów rozliczane są w okresach 6 lub 12 miesięcznych. Wysokość poszczególnych kosztów określana jest na podstawie obciążeń, w formie faktu, rachunków itp., od dostawców mediów.

 

Prognozowe ustalanie wysokości zaliczkowych opłat za media określana jest w następujący sposób:

– stawka za wodę i odprowadzanie ścieków do sieci miejskiej ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Wrocławia;

– stawki za energię cieplną – centralne ogrzewanie, w przeliczeniu na 1 m2 PU lokalu ustalane są na podstawie rocznych kosztów przypadających na budynek, które dzielone są na PU wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych;

– stawki za energię cieplną – podgrzanie wody, w przeliczeniu na 1 m3 zużytej wody zimnej do podgrzania ustalane są na podstawie rocznych kosztów przypadających na budynek, które dzielone są przez zużycie ogółem wody przez wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe;

– stawki za energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych – wg taryfy dostawcy;

– stawki za gaz  na potrzeby gospodarstw domowych – wg taryfy dostawcy;

 

Zasady i sposób rozliczeń danego medium określa Regulamin rozliczania dostaw mediów dla budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Wrocław

 

Najczęściej zadawane pytania:

Co zrobić, aby zmienić normy zużycia wody w lokalu?
Co z robić, gdy z rozliczenia mediów wynika, że mam nadwyżkę?
Co zrobić, gdy najemca kwestionuje odczyty wodomierza podane w rozliczeniu wody?
Kiedy będą odczytywane wodomierze indywidualne?
Kiedy po wykupie lokalu rozliczone zostaną opłaty za media?
Co zrobić z rozliczeniem mediów otrzymanym po wykupie lokalu?
Co zrobić, gdy kończy się legalizacja wodomierza w lokalu?
Co zrobić, aby zamontować wodomierz w lokalu komunalnym?