Rozliczenia mediów

Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dokonuje, w imieniu Gminy Wrocław, rozliczeń  następujących opłat niezależnych od właściciela, czyli mediów dostarczanych do budynków komunalnych oraz lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

– koszty dostawy zimnej wody;

– koszty odprowadzania ścieków do sieci miejskiej;

– koszty odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych (szamba);

– koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania;

– koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania cwu;

– koszty dostawy gazu na potrzeby kotłowni lokalnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w.;

– koszty dostawy oleju opałowego na potrzeby kotłowni lokalnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w.;

– koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych;

– koszty dostawy gazu na potrzeby gospodarstw domowych;

Ww. koszty w zależności od rodzaju mediów rozliczane są w okresach 6 lub 12 miesięcznych. Wysokość poszczególnych kosztów określana jest na podstawie obciążeń, w formie faktu, rachunków itp., od dostawców mediów.

 

Prognozowe ustalanie wysokości zaliczkowych opłat za media określana jest w następujący sposób:

– stawka za wodę i odprowadzanie ścieków do sieci miejskiej ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Wrocławia;

– stawki za energię cieplną – centralne ogrzewanie, w przeliczeniu na 1 m2 PU lokalu ustalane są na podstawie rocznych kosztów przypadających na budynek, które dzielone są na PU wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych;

– stawki za energię cieplną – podgrzanie wody, w przeliczeniu na 1 m3 zużytej wody zimnej do podgrzania ustalane są na podstawie rocznych kosztów przypadających na budynek, które dzielone są przez zużycie ogółem wody przez wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe;

– stawki za energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych – wg taryfy dostawcy;

– stawki za gaz  na potrzeby gospodarstw domowych – wg taryfy dostawcy;

 

Zasady i sposób rozliczeń danego medium określa Regulamin rozliczania dostaw mediów dla budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Wrocław

 

Najczęściej zadawane pytania:

Co zrobić, aby zmienić normy zużycia wody w lokalu?
Należy na piśmie złożyć podanie o zmniejszenie bądź zwiększenie normy zużycia wody w biurze obsługi klienta.
Co z robić, gdy z rozliczenia mediów wynika, że mam nadwyżkę?
Jeśli lokator nie ma zaległości czynszowych, to może pomniejszyć bieżącą opłatę za media o kwotę nadwyżki.
Co zrobić, gdy najemca kwestionuje odczyty wodomierza podane w rozliczeniu wody?
Powinien złożyć na piśmie podanie do WM (biuro obsługi klienta) podając prawidłowe odczyty wodomierza w celu dokonania korekty.
Kiedy będą odczytywane wodomierze indywidualne?
Pracownicy zewnętrznej, działającej na zlecenie Wrocławskich Mieszkań, dokonują odczytów wodomierzy w budynkach w 100 % gminnych oraz lokalach komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2 razy w roku. Lokator natomiast może sam podać odczyt 2 razy w roku na 30 czerwca i 31grudnia do właściwego biura obsługi klienta – telefonicznie, osobiście, pocztą, e-mail.
Kiedy po wykupie lokalu rozliczone zostaną opłaty za media?
Rozliczenie mediów następuje po otrzymaniu informacji od zarządcy nieruchomości po zakończonym roku kalendarzowym.
Co zrobić z rozliczeniem mediów otrzymanym po wykupie lokalu?
Lokator powinien skontaktować się z sekcją rozrachunków z najemcami WM przy ul. Reja 53-55. Po takim zgłoszeniu Spółka dokonuje ostatecznego rozliczenia kartoteki finansowej lokalu w celu ustalenia salda. Informacja zwrotna jest wysyłana pocztą.
Co zrobić, gdy kończy się legalizacja wodomierza w lokalu?
Lokator wymienia lub legalizuje zamontowany wodomierz na własny koszt. Zgłasza telefonicznie do Biura Obsługi Klienta wodomierz do oplombowania (zdemontowane wodomierze pozostawia do kontroli pracownika BOK). Po wymianie lub legalizacji wodomierza należy osobiście, bądź telefonicznie zgłosić wodomierz do oplombowania w biurze obsługi klienta.
Co zrobić, aby zamontować wodomierz w lokalu komunalnym?
Chęć montażu wodomierza należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie w BOK właściwym dla lokalizacji lokalu mieszkalnego lub użytkowego i po uzyskaniu takiej zgody można przystąpić do montażu wodomierza zgodnie z obowiązującymi normami. Po zakończeniu ww. prac wodomierz należy zgłosić do oplombowania, plombą montażową.

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/