Termomodernizacja kamienic

Inwestor Gmina Wrocław, na rzecz której działa spółka Wrocławskie Mieszkania, przeprowadzi termomodernizację ośmiu kamienic znajdujących się na terenie zespołu historycznej zabudowy Przedmieścia Oławskiego.

Projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, S. Chudoby, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 sierpnia 2017 roku pomiędzy przedstawicielami Gminy Wrocław i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Zakres projektu

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych będzie miała charakter kompleksowy, a dokładny zakres prac wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych, które zostały opracowane na potrzeby inwestycji. Roboty obejmują m.in.: likwidację istniejących źródeł ciepła, montaż instalacji centralnego ogrzewania i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizację instalacji centralnej wody użytkowej, docieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie ścian i stropów ostatnich kondygnacji oraz docieplenie dachu, wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej i wejściowej do budynków. Jednocześnie przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji RTV/SAT i domofonowej (wybrane kamienice).

Planowane rezultaty

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów poprzez obniżenie poziomu zużycia energii oraz redukcję strat ciepła w remontowanych obiektach. Efekt ten potwierdzą świadectwa charakterystyki energetycznej opracowane przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. Prace prowadzone na budynkach powstałych z początkiem XX w. pozwolą osiągnąć mniejsze
o 69,30% zapotrzebowanie na ciepło oraz redukcję emisji CO2 o 86%.

Ważnym aspektem termomodernizacji jest wymiana źródeł ciepła, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza na rewitalizowanym obszarze, co wpisuje się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 oraz opracowywanej strategii walki ze smogiem dla województwa dolnośląskiego.

Realizacja projektów termomodernizacyjnych w budynkach przy ulicy: Brzeskiej 27, 29, Chudoby 6, 8, 13, 14, 15 oraz Prądzyńskiego 35 zakończy się w IV kwartale 2018 roku.

Informacje o projekcie, finansowanie

Beneficjent: Gmina Wrocław

Całkowita wartość projektu: 5 484 944,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 544 167,31 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.

Schemat nr 3.3 B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kontakt w sprawie projektu

Informacje dla mieszkańców, Piotr Wojciechowski tel. 71 326 41 08, e-mail; piotr.wojciechowski@wm.wroc.pl; Biuro Obsługi Klienta nr 11, ul. Skłodowskiej-Curie 63a, Wrocław,

Informacje dla mediów, Katarzyna Galewska, tel. 722 120 111, e-mail: katarzyna.galewska@wm.wroc.pl.

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!