Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Brzeskiej we Wrocławiu

Beneficjent Gmina Wrocław, na rzecz której działa spółka Wrocławskie Mieszkania, przeprowadzi rewitalizację wybranych wnętrz podwórzowych na Przedmieściu Oławskim

Projekt pn. Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 maja 2018 roku pomiędzy przedstawicielami Gminy Wrocław
i Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zakres projektu

Spółka Wrocławskie Mieszkania jest realizatorem zadania nr 2 pn. „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeska”. Inwestycja obejmie zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, organizację terenów zielonych – uporządkowanie istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń m.in. bylin, drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury, stworzenie miejsc sprzyjających integracji mieszkańców. Wykonane zostanie oświetlenie oraz odwodnienie terenu. W ramach planowanej inwestycji uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych.

Planowane rezultaty

Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku osiedla i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zapewniona zostanie możliwość rekreacji oraz przyjemnego, zdrowego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego przy jednoczesnej integracji mieszkańców osiedla. Kompleksowe działania zostaną nakierowane na poprawę stanu technicznego, sanitarnego i estetyki oraz bezpieczeństwa, a docelowo wpłyną na poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

 Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz                                   Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu

Cel projektu:    Poprawa jakości życia mieszkańców wnętrza kwartałowego

Beneficjent:     Gmina Wrocław

Całkowita wartość projektu: 1.859. 907,50 pln

Wartość dofinansowania projektu: 1.747.906,04 pln, w tym płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.563.915,93 pln

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!