Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Prądzyńskiego we Wrocławiu

Beneficjent Gmina Wrocław, na rzecz której działa spółka Wrocławskie Mieszkania, przeprowadzi rewitalizację wybranych wnętrz podwórzowych na Przedmieściu Oławskim

Projekt pn. Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu jest dofinansowany ze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 maja 2018 roku pomiędzy przedstawicielami Gminy Wrocław i Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zakres projektu

Spółka Wrocławskie Mieszkania jest realizatorem zadania nr 2 pn. „Modernizacja wnętrza podwórzowego
w obrębie ulic: Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu”. Inwestycja obejmie m.in. uporządkowanie układu komunikacyjnego, w tym utwardzenie nawierzchni, organizację miejsc parkingowych, niwelowanie barier architektonicznych, wykonanie odwodnienia i oświetlenia terenu. W nowych wnętrzach pojawią się strefy rekreacji przystosowane do różnych grup mieszkańców. Planowana jest organizacja terenów zielonych – priorytetem jest zachowanie  istniejącej roślinności, a dodatkowo pojawią się nowe nasadzenia m.in. żywopłoty oraz pnącza na ślepych ścianach budynków. Zaprojektowane zostały przedogródki – miejsca przed budynkami przeznaczone do zagospodarowania, utrzymywania i pielęgnacji przy udziale mieszkańców.                   W ramach planowanej inwestycji uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych.

Planowane rezultaty

Rewitalizacja będzie miała wymiar społeczny i przestrzenny. Poprawa jakości i estetyki wnętrz podwórzowych umożliwi uzupełnienie deficytów funkcjonalnych osiedla i jego ożywienie społeczne, które w istotny sposób wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców wnętrza kwartałowego

 

Beneficjent: Gmina Wrocław

 

Całkowita wartość projektu:  2.519.901,00 pln

 

Wartość dofinansowania projektu: 2.393.905,95 pln, w tym płatność ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     2.141.915,85 pln

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że siedziba spółki oraz Biura Obsługi Klienta przy ul. Wrocławczyka (BOK 4) i    Galla Anonima (BOK 8)  zostały przeniesione do Centrum Grafit
przy ul. Namysłowskiej 8.

Serdecznie zapraszamy!