Jak dbamy o zieleń

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców oraz przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody w kwestii polityki Wrocławskich Mieszkań w zakresie pielęgnacji i wycinki zieleni, przedstawiamy poniżej najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

 

Jakimi terenami zielonym zarządzają Wrocławskie Mieszkania?

 Spółka ma w swoim zarządzie ponad 2.000.000 m2 terenów zewnętrznych tj. ok. 1% terenów zielonych Wrocławia, z czego ok. 500.000 m2 to powierzchnia trawników. Pozostałą zieleń stanowią krzewy i drzewa, które wymagają całorocznej pielęgnacji.

 Kto zajmuje się pielęgnacją zieleni?

Na zlecenie Wrocławskich Mieszkań konserwacją terenów zielonych zajmują się firmy, które zawodowo zajmują się pielęgnacją zieleni. Są one każdorazowo wyłanianie w drodze postępowania przetargowego.

Wymagania dotyczące standardów pielęgnacji zieleni zawarte są w zawieranych umowach dotyczących zieleni z firmami wykonawczymi (wzory umów są również załącznikami do dokumentami przetargowej). Do ich obowiązków należy koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów. Ich prace nadzorowane są bezpośrednio przez naszych administratorów. Podczas odbioru prac sprawdzana jest prawidłowość wykonanego zlecenia prac oraz jakość materiału szkółkarskiego, jeżeli został w ramach pielęgnacji wymieniony. Odbiory, co do których są wątpliwości względem poprawności wykonania, są dodatkowo konsultowane i weryfikowane przez firmę świadczącą usługi dendrologiczne. Nasi pracownicy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie nadzoru nad pielęgnacją zieleni.
W 2018 roku odbyły się 3 szkolenia w tym zakresie.

 Skąd wiemy, które drzewo nadaje się do wycinki?

Wykaz drzew do usunięcia powstaje na podstawie przyjmowanych zgłoszeń i skarg mieszkańców oraz na podstawie wizji w terenie przeprowadzanych przez naszych administratorów. Każda wycinka odbywa się na wniosek zarządcy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Od tego roku wszystkie wnioski o wycinkę drzew poprzedzone są dodatkowo opinią dendrologiczną.

W jaki sposób realizowana jest zasada powiadamiania mieszkańców o planach usunięcia drzew?

Zgodnie z przyjętą procedurą informowania mieszkańców Wrocławia o planowanych wycinkach drzew informujemy mieszkańców w terminie 14 dni od planowanej wycinki. W komunikacie zawarte jest miejsce planowanej wycinki, ilość drzew przewidzianych do wycinki, podstawa prawna – na podstawie której realizowana będzie wycinka (nr decyzji), informacja o planowanych nasadzeniach zastępczych, a także numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za planowaną wycinkę drzew.

Informację, o której mowa powyżej, umieszczamy na stronie internetowej Spółki w zakładce Zieleń, wywieszamy na tablicach ogłoszeń odpowiednich biur obsługi klienta, jak również na tablicach ogłoszeń nieruchomości 100% gminnych w okolicy planowanej wycinki. Przekazujemy również taką informację do zarządców budynków wspólnot mieszkaniowych w okolicy planowanej wycinki jak i do rad osiedli.

 Kto odpowiada za nasadzenia?

Nasadzenia są realizowane przez firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu. Warunkiem zlecenia prac jest konieczność posiadania uprawnień, sprzętu, wiedzy oraz doświadczenia do realizacji tego typu usług.

Usługa sadzeń drzew odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w  szczególności w miejscach wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Z kim uzgadniany jest plan nasadzeń?

Plan nasadzeń przygotowywany jest przez pracownie projektowe posiadające doświadczenie w zagospodarowaniu zielenią. W przypadku konieczności jest on konsultowany z organami administracji celem pozyskania ich akceptacji. Plan nasadzeń jest udostępniony do wglądu mieszkańcom w Biurach Obsługi Klienta właściwych do lokalizacji nasadzeń oraz jako załącznik do dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy nasadzeń.