Nieruchomości Spółki

Nieruchomości Spółki – Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Oferty sprzedaży, wynajmu, dzierżawy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami.

Zarząd Wrocławskich Mieszkań Sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 53-55, KRS 0000291108 zaprasza do podjęcia negocjacji w sprawie zbycia nieruchomości Spółki położonych we Wrocławiu przy:

  • Mikołaja Reja 53-55dz. nr 21/1 i 29/5 o łącznej pow. 1326 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00147850/5, zabudowaną budynkiem biurowym 1- i 2-kondygnacyjnym, dwubryłowym, częściowo podpiwniczonym, o pow. całkowitej 941,90m2, kubaturze 4480m3,
  • Marii Curie-Skłodowskiej 63adz. nr 48/4 o pow. 813 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00169356/2, zabudowaną budynkiem biurowym trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. całkowitej 657,00m2, kubaturze 3203m3 ,wybudowanym około 1925r. oraz budynkiem garażowym o pow. całkowitej 132,00m2,
  • Galla Anonima 4, lokal użytkowy nr U1o pow. użytkowej 150,13 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337916/5. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 988/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 12/19 o pow. 382 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00201947/9,
  • Wrocławczyka 40 – lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 29,70 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337912/7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 201/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 21/1 o pow. 343 m2 nr księgi wieczystej WR1K/00118586/1,
  • Wrocławczyka 40 –lokal użytkowy nr U1B o pow. użytkowej 43,20 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337913/4. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 296/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 21/1 o pow. 343 m2, nr księgi wieczystejWR1K/00118586/1,
  • Wrocławczyka 42 – lokal użytkowy nr 1U o pow. użytkowej 87,40 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337914/1. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 475/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 22 o pow. 529 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00086593/9.

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Negocjacje przeprowadzone zostaną na warunkach określonych w Regulaminie negocjacji wraz z późn. zm.

Negocjacje w zakresie nieruchomości wskazanej w pkt 1 obejmować będą również dz. nr 21/2o pow. 87 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00168289/4, będącą przedmiotem aportu, wnoszonego przez Gminę Wrocław na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:

  • cena nabycia poszczególnych nieruchomości;
  • termin i warunki zapłaty ceny nabycia poszczególnych nieruchomości;
  • termin i warunki wydania poszczególnych nieruchomości;
  • przedmiot zbycia nieruchomości.

Podmiot zainteresowany nabyciem nieruchomości zobowiązany jest w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz.15°° złożyć w siedzibie Spółki pisemną odpowiedź na zaproszenie do podjęcia negocjacji i dołączyć do niej wymagane Regulamin negocjacji dokumenty i oświadczenia. Odpowiedź powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wrocławskie Mieszkania – Nieruchomości – Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji” oraz wskazaniem danych umożliwiających identyfikację podmiotu.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do negocjacji

Do pobrania:

Zaproszenie do negocjacji

Regulamin negocjacji

Uchwała wprowadzająca zmiany do Regulaminu negocjacji

Lista podmiotów – negocjacje kolejny etap

Lista podmiotów zakwalifikowanych do ostatecznych negocjacji

Informacja o wyniku zakończonych negocjacji

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Katarzyna Galewska, mail: katarzyna.galewska@wm.wroc.pl, tel. 71 323 57 11, +48 722 120 111

Sylwia Suwada-Czubaj, mail: sylwia.suwada-czubaj@wm.wroc.pl, tel. 71 323 57 70