Przepisy i regulaminy

Przepisy i regulaminy związane z zarządzaniem nieruchomościami i prowadzoną przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. działalnością.

  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami-tekst jednolity 20.07.2017
  5. Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
  6. Uchwała Nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019.
  7. Uchwała Nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław.
  8. Uchwała Nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej  z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.
  9. Uchwała Nr X/182/15 Rady Miejskie j Wrocławia  z dnia 21 maja 2015 w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni.
  10. Uchwała Nr IX/88/95 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 1995 roku w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenach posesji będących własnością Gminy Wrocław.
  11. Uchwała Nr XXIX /649/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi.
  12. Uchwała Nr XXXV/722/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  13. Uchwała Nr XXXV/723/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych.
  14. Uchwała Nr XX/401/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych.
  15. Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.
  16. Zarządzenie Nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane i niezabudowane Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę, na cele inne niż rolne.
  17. Zarządzenie Nr 5251/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad pobierania oraz zwrotu kaucji za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław.
  18. Zarządzenie Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia  z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie wytycznych do ustalenia wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym.
  19. Zarządzenie Nr 6533/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław.
  20. Zarządzenie Nr 7092/13 Prezydenta Wrocławia  z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udostępnienia nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, autoreklam, nośników reklamowych.
  21. Zarządzenie Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.
  22. Zarządzenie Nr 8/9/2013 Dyrektora Naczelnego Spółki z dnia 13 września 2013 r. w sprawie regulowania stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych na ogródki – Regulamin negocjacji, Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego, Regulamin przetargu ustnego ograniczonego.
  23. Postanowienie Nr 91/5/2014 Dyrektora Naczelnego Spółki z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów regulaminów przetargów organizowanych przy oddawaniu nieruchomości w najem lub dzierżawę w ramach wykonywanych czynności zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obowiązujących w spółce Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  24. Regulamin przeprowadzania nieograniczonych i ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem garaży położonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław.
  25. Regulamin przeprowadzania nieograniczonych i ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych położonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław.
  26. Regulamin rozliczania dostaw mediów dla budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Wrocław.
  27. Regulamin Porządku Domowego Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia IX_88_95
  28. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/672/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości_i porządku na terenie Wrocławia

Szanowni Państwo,

w związku ze wzmożonym wzrostem zachorowań na Covid-19, w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami Spółki.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Centrum Obsługi Mieszkańca pod nr:  71 326 41 10 , 71 321 13 24, 71 325 37 5771 333 24 11 (filia COM ul. Gazowa 20) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Awarie i usterki prosimy zgłaszać na adres biuro@wm.wroc.pl lub poprzez formularz kontaktowy: https://www.wm.wroc.pl/napisz-do-nas/