Przepisy i regulaminy

Przepisy i regulaminy związane z zarządzaniem nieruchomościami i prowadzoną przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. działalnością.

 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami-tekst jednolity 20.07.2017
 5. Uchwała Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.
 6. Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
 7. Uchwała Nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019.
 8. Uchwała Nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław.
 9. Uchwała Nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej  z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.
 10. Uchwała Nr X/182/15 Rady Miejskie j Wrocławia  z dnia 21 maja 2015 w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni.
 11. Uchwała Nr IX/88/95 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 1995 roku w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenach posesji będących własnością Gminy Wrocław.
 12. Uchwała Nr XXIX /649/12 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi.
 13. Uchwała Nr XXXV/722/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 14. Uchwała Nr XXXV/723/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych.
 15. Uchwała Nr XX/401/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych.
 16. Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.
 17. Zarządzenie Nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane i niezabudowane Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę, na cele inne niż rolne.
 18. Zarządzenie Nr 5251/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad pobierania oraz zwrotu kaucji za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław.
 19. Zarządzenie Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia  z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie wytycznych do ustalenia wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym.
 20. Zarządzenie Nr 6533/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław.
 21. Zarządzenie Nr 7092/13 Prezydenta Wrocławia  z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udostępnienia nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, autoreklam, nośników reklamowych.
 22. Zarządzenie Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.
 23. Zarządzenie Nr 8/9/2013 Dyrektora Naczelnego Spółki z dnia 13 września 2013 r. w sprawie regulowania stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych na ogródki – Regulamin negocjacji, Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego, Regulamin przetargu ustnego ograniczonego.
 24. Postanowienie Nr 91/5/2014 Dyrektora Naczelnego Spółki z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów regulaminów przetargów organizowanych przy oddawaniu nieruchomości w najem lub dzierżawę w ramach wykonywanych czynności zarządzania zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obowiązujących w spółce Wrocławskie Mieszkania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 25. Regulamin przeprowadzania nieograniczonych i ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem garaży położonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław.
 26. Regulamin przeprowadzania nieograniczonych i ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych położonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław.
 27. Regulamin rozliczania dostaw mediów dla budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Wrocław.
 28. Regulamin Porządku Domowego Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia IX_88_95

 

Sprawdź jak możesz wymienić piec 

lub skontaktuj się z naszym doradcą programu Zmień Piec

 

COM ul. Namysłowska 8

71 325 36 96;

71 326 41 01

Filia COM ul. Gazowa 20

71 333-24-15